Paslaugos

 

Logopedo pagalba

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Išsiaiškina jų pobūdį, numato korekcijos būdus ir priemones, organizuoja pogrupines ir individualias logopedines pratybas, teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja vaikų tėvus. Vyksta glaudus bendradarbiavimas su Panevėžio m. PPT.

Specialiosios pagalbos teikimo tvarka

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pagalba

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas teikia pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų atvejais, vykdo darbuotojų profilaktinio sveikatos patikrinimo kontrolę, analizuoja vaikų sergamumą, dalyvauja vaikų sveikos gyvensenos ugdyme, numato ir šalina rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas, prižiūri higienos normų ir taisyklių laikymąsi įstaigoje.

Mokamos paslaugos

  • VŠĮ „ Aukštaitijos krepšinio mokykla“ .Krepšinio treniruotės
  • VŠĮ „ Robotikos akademija“ . Programavimo užsiėmimai
  • Sportinių šokių užsiėmimai
  • Anglų kalbos valandėlės

NVŠ veiklos tvarka

Karjeros planavimas

Ikimokyklinio ugdymo mokykloje dirba kvalifikuoti, savo darbą išmanantys pedagogai: priešmokyklinio ugdymo pedagogai, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, logopedai, meninio ugdymo pedagogas. Visi pedagogai atestuoti, turintys aukštąjį ir aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą. Vykdoma gerosios patirties sklaida mieste ir respublikoje, projektinė veikla, realizuojant pedagogų individualius gebėjimus. Visi pedagogai savo darbe naudoja informacines komunikacines technologines priemones, interaktyvią lentą. Sudarytos tinkamos darbo sąlygos, įskaitant profesionalų vadovavimą, kuris suteikia galimybę stebėti, apmąstyti, planuoti, dirbti komandoje ir bendradarbiauti. Vykdomas įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas, analizuojami rezultatai, pasiekimai.

Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisija rūpinasi vaikui saugia ir palankia ugdymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymosi pasiekimus bei pažangą. 

VGK  organizavimo tvarka

Vaikų pasiekimų ir pažangos  vertinimo tvarka

Tėvų švietimo ir informavimo tvarka