Valdymo struktūros schema

Administracija

 

Direktorė Violeta Kaupelienė 

Vadovo profesinė veikla

Tel. nr.  8(45)441280, el. paštas ldriesutelis@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Petrulienė

Tel. nr.  8(45)441596,  8(45)441280, el. paštas  ldriesutelis@gmail.com

Vyr. buhalterė Kristina Švelnienė

Tel. nr. 8(45)441280, el.paštas ldriesutelis@gmail.com

Ūkvedė Laura Tizenchauzienė

Tel. nr.  8(45)441596, el. paštas ldriesutelis@gmail.com

Sekretorė Kristina Kanišauskienė

Tel. nr.  8(45)441596, el. paštas ldriesutelis@gmail.com

Vaikų maitinimo priežiūros ir higienos specialistė Vidmanta Dittman

Tel. nr.  8(45)441596, el. paštas ldriesutelis@gmail.com

 

 

Lopšelyje-darželyje veikia savivaldos institucijos:

1. Lopšelio-darželio taryba-aukščiausia savivaldos institucija, telkianti  vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pedagogus, kitus lopšelio-darželio darbuotojus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti. Taryba turi patariamojo balso teisę.

Lopšelio-darželio taryba patvirtinta direktoriaus įsakymu  2020 m. sausio 2 d.  Nr. V-3

   Lopšelio-darželio tarybą sudaro:                                                                                              1.Rasa Basevičienė- mokytojų atstovė, logopedė metodininkė, 2.Rėnė Jonikienė- mokytojų atstovė, vyresnioji mokytoja, 3. Audra Stripeikienė- mokytojų atstovė, vyresnioji mokytoja,    4. Vaida Apeikienė- tėvų atstovė,           5. Karolis Balšaitis- tėvų atstovas, 6. Vilma Gimbutienė- tėvų atstovė, 7. Jūratė Pauliukienė- Klaipėdos mikrorajono bendruomenės pirmininkė.

2.Mokytojų taryba-nuolat veikianti patariamoji institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, meninio ugdymo pedagogas, logopedas. Mokytojų taryba analizuoja su ugdymo procesu susijusius klausimus, aptaria mokytojų atestaciją ir kvalifikaciją.

Mokytojų taryba patvirtinta  direktoriaus įsakymu 2020 m. sausio 2 d. Nr. V-4   

 Mokytojų tarybą sudaro:                                                                                                                 1. Janina Petrulienė- direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 2. Audra Stripeikienė- mokytoja, 3. Aistė Čiupkovaitė- mokytoja, 4. Rėnė Jonikienė- mokytoja,  5. Ignė Janonienė- mokytoja, 6. Audronė Venclovaitė- mokytoja, 7. Sigita Remeikienė- priešmokyklinio ugdymo pedagogė, 8. Lina Skukauskienė- mokytoja,  9. Renata Bžeskienė- mokytoja,  10. Loreta Zalatorienė- mokytoja, 11. Laima Gudaitė- logopedė, 12. Rasa Basevičienė- logopedė, 13. Alma Legienė- mokytoja, 14. Jolanta Valickienė- meninio ugdymo pedagogė, 15. Janina Keburienė- priešmokyklinio ugdymo pedagogė, 16. Laura Tizenhauzienė- mokytoja, 17. Loneta Petrulienė- mokytoja,  18. Kristina Gustienė- mokytoja,  19. Daiva Tautkienė- mokytoja.                                           

Lopšelio-darželio metodinei veiklai organizuoti sudaroma mokytojų metodinė grupė- planuoja ugdymo turinį, aptaria ugdytinių ugdymosi poreikius , susitaria dėl ugdomosios veiklos metodų, būdų, formų, susitaria dėl ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų, inicijuoja programų, projektų kūrimą ir įgyvendinimą.

Mokytojų metodinė grupė patvirtinta direktoriaus įsakymu 2020 m. sausio 2 d. Nr. V- 5 

                                                                                                                                                       Mokytojų metodinę grupę sudaro:                                                                                                 1. Janina Keburienė- priešmokyklinio ugdymo pedagogė,  2. Sigita Remeikienė- priešmokyklinio ugdymo pedagogė,  3. Kristina Gustienė – mokytoja, 4. Alma Legienė – mokytoja,  5. Daiva tautkienė – mokytoja,                 6. Rasa Bacevičienė – logopedė, 7. Jolanta Valickienė- – meninio ugdymo pedagogė.