Teisinė informacija

Teisės aktai

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys ikimokyklinio ugdymo mokyklos veiklą: 
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas 


Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos bendrosios ugdymo programos ir planai

Viešųjų pirkimų įstatymas

Viešųjų pirkimų taisyklės

Su kitais ikimokyklinio ugdymo mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje  www.smm.lt.

Teisiniai reglamentai dėl darbo koronoviruso pandemijos metu:

Įsakymas dėl korono viruso karantino laikotarpiu darbuotojų darbo reglamentavimo

Priedas Nr. 1

_Priedas Nr. 2

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas

Sprendimas dėl koronoviruso valdymo priemonių

Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolas

Ugdymo nuotoliniu būdu organizavimo tvarka

Panevėžio m. ikimokyklinių įstaigų vaikų priėmimo karantino metu tvarka

Karantino metu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso atnaujinimo ir darbo nuo 2020-05-18 organizavimo tvarka

 

 

 

 

 

Panevėžio m. tarybos sprendimas dėl vaikų maitinimo 2019-m.-rugpjūčio-22-d.-Nr.-1-293

Darbo tvarkos taisyklės

Lietuvos higienos norma HN 2016 „Įstaiga vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarka

Tėvų švietimo ir informavimo tvarka

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka

Panevėžio lopšelio-darželio „Riešutėlis“ atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo tvarka

Priešmokyklinio amžiaus vaikų lankomumo apskaitos tvarka